การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนราชวินิตบางเขน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563