ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2565

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด
ในวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2565 ตามรายการต่อไปนี้
1.การประกวดคำขวัญ ห้องสมุดออนไลน์ หัวข้อ " ห้องสมุดในยุค  NEW GEN ส่งได้ที่   
https://forms.gle/5ZM6jg7YiMQ88ymM9
2.กิจกรรมตอบปัญหา แบบทดสอบ เรื่อง  " รู้เท่าทันเสรีกัญชา "  ส่งได้ที่  (รับเกียรติบัตรทันทีหลังจากทำเสร็จ)
 https://forms.gle/8B7eizMP2sxpMh1H8
3. เกมส่งเสริมการอ่าน 
      -  เกม คำต้องห้าม
      -  เกม  ตักไข่
      -  เกม  คีบลูกปิงปอง
4. Music  Library  Week
     วันที่  15  ส.ค. 65   วง  Sixseven
     วันที่  16  ส.ค. 65   วง  LIGHT
     วันที่  17  ส.ค. 65   วง  FLETCHER  MUSIC
       วันที่  18  ส.ค. 65  วง  CHILLY
** ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
         (Facebook : https://www.facebook.com/libraryrvb )
     ครูพิสมัย ครูวาสนา และ ครูสุกฤตา ห้องสมุด