กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2566 รหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566

นักเรียนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องเรียนสีเขียว (ครูพิสมัย ครูสุกฤตา)