ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สัญญาขายฝากอสังหาริมทรัพย์และภาระภาษี
หมวด : บัญชี
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : รัฐวุฒิ จิตร์ชนะ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ในการทำธุรกรรมขายฝากอสังหาริมทรัพย์ จะเกิดสัญญาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่ง “สัญญาขายฝาก” มีความแตกต่างจากสัญญาซื้อขายทั่วไป เนื้อหาในสัญญาต้องมีข้อความอย่างไรจึงจะถูกต้อง และมีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ รวมถึงหากมีการขายฝากอสังหาริมทรัพย์แล้ว มีภาระภาษีใดที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้ขายฝากอสังหาริมทรัพย์” และ “ผู้ซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์” อ.รัฐวุฒิ จิตร์ชนะ นิติกรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ได้แยกประเภทของภาระภาษีเมื่อมีการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ในกรณีต่าง ๆ ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและจัดการภาระภาษีที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น