ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เพศวิถีศึกษา (รหัสวิชา 2000-1607)
หมวด : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สายอาชีพ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "เพศวิถีศึกษา รหัสวิชา 2000-1607" เป็นวิชาที่สำคัญสำหรับนักเรียนที่อยู่ในระดับ ปวช. หรือ วัยรุ่น ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาในเล่มนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสรีระร่างกาย การรู้จักปรับตัวในการใช้ชีวิตในชีวิตจริง การมีทักษะในการปฏิเสธ รวมทั้งการวางตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวัย ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนควรได้รับการศึกษาเพิ่มความรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้จากหนังสือเพศวิถีศึกษาเล่มนี้ จะสามารถพัฒนาความรู้และความคิดให้แก่นักเรียน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เป็นอย่างดี